Snížené poplatky OSA

Protože koncertní repertoár námi zastupovaných a zprostředkovávaných hudebních těles (KLÍČ, KLÍČ kvartet, M.O.O.N.) i jednotlivých umělců (Pavla Marianová, Jaroslav Marian) je Ochranným svazem autorským zastupován pouze z velmi malé části (popř. v některých případech není OSA zastupován vůbec), máme s OSA závazně dohodnuto, že za námi zprostředkované koncerty jsou pořadatelům ze strany OSA účtovány pouze poplatky odpovídající autorskému podílu jimi skutečně zastoupených děl (což např. v případě skupiny KLÍČ činí pouze 10 až 20% z jinak běžné sazby poplatků dle sazebníku OSA).

Vše je již dlouhá léta v praxi řešeno tak, že ke každému z námi zprostředkovaných koncertů, na nichž zazní část repertoáru zastoupeného OSA, od nás pořadatel obdrží podrobný repertoárový list, na němž jsou u jednotlivých skladeb uvedena procenta smluvně dohodnutých autorských podílů jednotlivých autorů – a součástí tohoto repertoárového listu je pak i souhrnná tabulka uvádějící výsledné podíly jednotlivých zúčastněných autorů na celém koncertu a z toho vyplývající procentuální autorský podíl pro autory zastoupené OSA.

OSA pak tedy – podle výše uvedené vzájemné dohody OSA s naší agenturou – pořadateli účtuje pouze odpovídající část z běžného poplatku dle sazebníku OSA.

V důsledku to tedy znamená, že na námi nabízených koncertech na poplatcích pro OSA značně ušetříte.

A pro úplnost dodáváme, že autorský honorář dvou hlavních autorů píšících pro námi zastupovaná hudební tělesa, tj. autorů Jaroslava Mariana a Pavly Marianové, kteří nejsou OSA zastupováni a jejichž autorský podíl na výše uváděných koncertech činí většinou 70 až 80%, je vždy již zahrnut v celkové smluvní ceně námi zprostředkovaného koncertu (a toto je samozřejmě uvedeno i ve zprostředkovatelské smlouvě uzavřené mezi pořadatelem a naší agenturou). Pořadatelům tedy vůči těmto dvěma autorů již nevznikají ohledně autorských honorářů žádné další finanční povinnosti.

< Nahoru >